Beta v.2.1
 กลับสู่หน้าค้นหา 
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
สถาบันการศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) IP Address 107.20.10.xxx


ความพึงพอใจในการใช้งาน

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

2. ข้อมูลถูกต้องและทันสมัย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

3. ข้อมูลตรงตามความต้องการของท่าน

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4. ความรวดเร็วในการสืบค้น

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5. ความสวยงามของหน้าจอระบบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

6. จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ
    ระบบสืบคำพิพากษาและค้นคำสั่งคำร้องศาลฎีกา เท่าใด